Algemene voorwaarden

Degene die materiaal bij atelier75 plaatst (hierna ook: gebruiker) verklaart dat hij/zij bevoegd is om dit materiaal te plaatsen: hij/zij garandeert rechthebbende te zijn van het materiaal, of de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het geplaatste materiaal.

Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatst materiaal wordt geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Atelier75.nl staat hier buiten, is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Degene die het materiaal geplaatst heeft vrijwaart atelier75.nl hiervoor.

Degene die het materiaal plaatst is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het door hem/haar bij atelier75.nl geplaatste materiaal. Atelier75.nl draagt voor de inhoud van het geplaatste materiaal geen enkele verantwoordelijkheid.

Voor atelier75.nl geldt een fair use policy. Dit houdt in dat zij gerechtigd is de gebruiker de toegang tot atelier75.nl te ontzeggen of te beperken wanneer het door een gebruiker gegenereerde dataverkeer, alsmede het gebruik van opslagruimte op atelier.nl een gemiddelde en normale hoeveelheid te boven gaat. Atelier75.nl is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade in welke vorm ook als gevolg van een ontzegging of beperking van de toegang.

De producten van atelier75.nl zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door consumenten in de privé-sfeer. Ingeval atelier75.nl oneigenlijk gebruik of misbruik van opslagruimte en dataverkeer constateert zal zij het betreffende account zonder voorafgaande aankondiging verwijderen en de gebruiker de toegang tot atelier75.nl ontzeggen. Ateier75.nl is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade in welke vorm ook als gevolg van het verwijderen van materialen of ontzeggen van de toegang.

Degene die materiaal plaatst op atelier75.nl kent atelier75.nl hierbij een kosteloos niet-exclusief recht toe om het geplaatste materiaal te gebruiken, te reproduceren en weer te geven. Degene die het materiaal plaatst gaat er dus mee akkoord dat atelier75.nl zijn/haar foto's mag hergebruiken. Denk hierbij aan het gebruik van het materiaal in gedrukte reclame campagnes van atelier75.nl. Hij/ zij vrijwaart atelier75.nl voor eventuele andersluidende aanspraken van derden. Deze rechten worden uitsluitend toegekend voor het materiaal dat is geplaatst op atelier75.nl. atelier75.nl zal nimmer materiaal dat geplaatst is op atelier75.nl op enige wijze (her)gebruiken zoals in deze alinea omschreven.

Degene die materiaal bij atelier75.nl plaatst garandeert dat het geplaatste materiaal in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving en, in het bijzonder, niet in strijd is of komt met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen en niet zal (gaan) bevatten: beledigende of grove of onterende materiaal en / of uitspraken, elementen die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is dus onder meer - doch niet uitsluitend- verboden vulgair, hatelijk, bedreigend en (kinder-) pornografisch te plaatsen. Materiaal dat in strijd is met deze bepalingen zal worden verwijderd. Mocht atelier75.nl constateren dat geplaatst materiaal strijdig is met in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen dan zal zij hiervan aangifte doen bij justitie en de materialen, alsmede alle overige bij haar terzake bekende gegevens aan justitie overgedragen c.q. bekendmaken.

De webmaster, beheerder en moderators van atelier75.nl zijn bevoegd en hebben het recht geplaatst materiaal dat -al dan niet naar hun eigen inzicht- niet voldoet aan bovengenoemde normen per direct te verwijderen.

Atelier75.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, inclusief, maar niet beperkt tot; verlies van gegevens en inbreuk op auteursrechten, hack-poging, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het geplaatste materiaal op atelier75.nl, om welke reden of door welke oorzaak dan ook.

Atelier75.nl acht zich niet aansprakelijk jegens aanspraken tot schadevergoeding van derden. Degene die het materiaal heeft geplaatst vrijwaart atelier75.nl tegen alle aanspraken tot schadevergoeding daaromtrent, evenals tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat het geplaatste materiaal inbreuk maakt op enige (intellectuele) rechten van derden.

Degene die het materiaal heeft geplaatst gaat er mee akkoord dat alle data die door hem/haar is verstrekt in een database worden bewaard. Hoewel deze informatie niet openbaar gemaakt wordt aan een derde partij zonder zijn/haar toestemming (behoudens die gevallen dat strafbare feiten worden geconstateerd), kan atelier75.nl noch haar webmaster en beheerder verantwoordelijk worden gehouden voor een mogelijke hack-poging, dat eventueel kan leiden tot het openbaar worden van de database.

De site van atelier75.nl gebruikt cookies om informatie te bewaren op uw lokale computer. Deze cookies dienen om uw kijkplezier te verhogen.

Bovenstaande voorwaarden voor het gebruik van diensten van atelier75.nl gelden zonder uitzondering voor alle diensten van atelier75.nl tenzij dit specifiek is aangegeven.

Privacy Beleid

Atelier75.nl is de website van Broer Software Producties
Ons bedrijfsadres is
Cezannehof 75
1628 XE Hoorn

Ons postadres is
Cezannehof 75
1628 XE Hoorn
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is ????????
Ons B.T.W.-nummer is ??????????

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

Deze informatie wordt gebruikt

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciele doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid? Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.